OfertaKorzystając z usług i-Direct BROKERS uzyskują Państwo:

dostęp do kompleksowej oferty ubezpieczeniowej,

pełną wiedzę na temat rynku ubezpieczeniowego,

pomoc przy likwidacji szkód,

gwarancję dyspozycyjności, rzetelności, wiarygodności profesjonalnego Zespołu,

gwarancję optymalizacji kosztów ponoszonych na ubezpieczenia przy wysokim standardzie zabezpieczenia biznesuDodatkowe korzyści dla pracowników, partnerów i odbiorców Klienta:

  • Opracowywanie dla Odbiorców i Konsumentów Klienta produktów ubezpieczeniowych możliwych do dystrybucji w kanałach sprzedaży Klienta – dodatkowe przychody finansowe z dystrybucji ubezpieczeń.

  • Wprowadzanie programów ubezpieczeniowych dla dostawców i partnerów Klienta przy wykorzystaniu efektu skali oraz elementu polityki zarządzania ryzykiem Klienta.

  • Tworzenie pracowniczych programów ubezpieczeniowych w formie dedykowanej oferty, specjalnej zniżki lub ceny, prowadzeniu specjalnego serwisu obsługowego np. w intranecie Klienta.

Do zadań wysoko wykwalifikowanego zespołu pracowników i-Direct BROKERS należy w szczególności:

zapewnienie stałej informacji o nowych produktach ubezpieczeniowych i wprowadzanych modyfikacjach do już funkcjonujących ubezpieczeń poprzez bieżące monitorowanie rynku ubezpieczeniowego,

audyt posiadanych przez Klienta ubezpieczeń w kontekście jego potrzeb oraz zagrożeń związanych z prowadzoną działalnością,

negocjowanie umów i warunków programów ubezpieczeniowych, przedkładanie ofert wraz z analizą i wnioskami,

przedkładanie projektów polis, umów generalnych i zapisów klauzul ubezpieczeniowych,

prowadzenie pełnej ewidencji ubezpieczeniowej oraz tworzenie harmonogramu czynności ubezpieczeniowych tj. kontrola terminowości płatności składek, rat, zwrotów i innych rozliczeń, nadzór nad terminowością i poprawnością wystawianych dokumentów, doubezpieczenia, zmiany sum, limitów, cesje z praw z polisy,

wykonywanie technicznych czynności związanych z ubezpieczeniami tj. dokonywanie wyceny przedmiotów ubezpieczenia, prowadzenie dokumentacji ubezpieczonego majątku, dostarczanie pism, umów i innych dokumentów ubezpieczenia,

rejestrowanie zgłoszeń szkód, ocena zdarzenia pod względem odpowiedzialności ubezpieczyciela, monitorowanie przebiegu procesu likwidacji szkód, kontrola wypłat odszkodowań, występowania z odwołaniami w ramach procesu likwidacji szkód,

pozycjonowanie oferty ubezpieczeniowej poszczególnych firm ubezpieczeniowych w kontekście potrzeb Klienta.

i-Direct BROKERS w ramach opracowywanych programów ubezpieczeniowych oferuje m.in:

ubezpieczenia komunikacyjne w tym ubezpieczanie flot pojazdów – kompleksowe ubezpieczenie floty oparte na indywidualnych warunkach uwzględniające specyfikę Klienta takie jak szkodowość, system kar i nagród dla kierowców, szkolenia kierowców, możliwość zawarcia umowy uwzględniającej podział zysku pomiędzy Towarzystwem a Klientem wynikający z dobrego przebiegu szkodowego, negocjowanie wysokości udziałów własnych Klienta w szkodach powodujących obniżenie wartości składki do zapłacenia,

ubezpieczenia majątku: budynków, lokali, wyposażenia, środków obrotowych, nakładów inwestycyjnych poniesionych przez Klienta od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzieży z włamaniem lub na tzw. bazie od wszystkich ryzyk w ramach których mienie jest objęte ochroną od wszystkich nagłych i niespodziewanych zdarzeń wraz z odpowiednimi klauzulami,

gwarancje ubezpieczeniowe: zapłaty wadium, należytego wykonania kontraktu, usunięcia wad i usterek – stanowiące zabezpieczenie finansowe dla kontrahentów Państwa firmy począwszy od momentu przetargu i negocjacji kontraktu, jego wykonania jak i po jego skończeniu w okresie gwarancji,

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego na bazie „wszystkich ryzyk” wraz z odpowiednimi klauzulami,

ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności oraz z tytułu wykonywania określonego zawodu,

ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej władz zarządzających spółkami,

ubezpieczenie utraty zysku, których celem jest zabezpieczenie wyniku finansowego przedsiębiorstw w wyniku przerwy w działalności na skutek szkody,

ubezpieczenia NNW pracowników,

ubezpieczenia budowlano-montażowe – specjalistyczne produkty ubezpieczeniowe stanowiące kompleksowe ubezpieczenie dla firm budowlanych w zakresie realizowanych kontraktów – ochroną ubezpieczeniową objęte jest miejsce budowy, jego otoczenie, używane maszyny i narzędzia oraz ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód na osobach trzecich.Dodatkowym elementem przy okazji ubezpieczenia firmy jest opracowywanie programów ubezpieczeniowych dla kadry zarządczej oraz pracowników z zakresu produktów dla Klientów indywidualnych tj. ubezpieczenia mieszkań, samochodów itp.

Centrum obsługi klienta

Wypełnij formularz

Lub zadzwoń:

(22) 290 62 06

x
KONTAKT

Centrum obsługi klienta

Telefon: (22) 290 62 06
Zamów kontakt z konsultantem: